Jak zablokować zgubiony dowód osobisty?

Jak zablokować zgubiony dowód osobisty?

W momencie, kiedy dowód osobisty wypada z kieszeni lub zostaje skradziony, pojawia się pilna potrzeba działania. Pierwszym krokiem jest zawsze zgłoszenie tego faktu, aby zabezpieczyć się przed potencjalnym nadużyciem tożsamości. Utrata dokumentu w urzędzie gminy to procedura, która inicjuje proces unieważnienia dotychczasowego dokumentu.

Dzięki systemowi „Dokumenty Zastrzeżone” dostępnemu przez gov.pl, każdy, kto chce zgłosić utratę albo uszkodzenie swojego dowodu, może to zrobić szybko i skutecznie, korzystając z internetu – potrzebujesz profilu zaufanego. Zgłoszenie takie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, zapewniając, że zgubiony lub skradziony dokument zostanie unieważniony, a Twoja tożsamość pozostanie bezpieczna. Urzędnik, po potwierdzeniu twojej tożsamości, wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, które jest ważne do czasu otrzymania nowego dokumentu, zapewniając ciągłość potwierdzania tożsamości w codziennych sprawach.

Gdzie zgłosić utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego?

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić w urzędzie gminy (lub miasta) właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, której dowód został utracony lub uszkodzony. Procedura zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wygląda następująco:

 1. Zgłoszenie utraty/uszkodzenia – należy osobiście zgłosić się do urzędu gminy i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. W niektórych przypadkach zgłoszenie można dokonać elektronicznie, przez Internet, jeśli gmina oferuje taką możliwość poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
 2. Złożenie wniosku o nowy dowód – po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Wniosek ten można złożyć zarówno osobiście, jak i elektronicznie (jeżeli urząd oferuje taką możliwość). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak zdjęcie oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowe dokumenty potwierdzające tożsamość.
 3. Opłata – wydanie nowego dowodu osobistego jest zazwyczaj związane z koniecznością uiszczenia opłaty administracyjnej. Wysokość opłaty może różnić się w zależności od urzędu.
 4. Odbiór nowego dowodu – po przetworzeniu wniosku i wyprodukowaniu nowego dowodu, urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu odbioru. Nowy dowód osobisty należy odebrać osobiście, okazując inny dokument tożsamości.

W przypadku zagranicy, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz wniosek o wydanie nowego dokonuje się w konsulacie RP właściwym dla miejsca pobytu.

Zaleca się również zgłoszenie utraty dowodu osobistego na policji, szczególnie w przypadku podejrzenia, że dokument mógł zostać skradziony, co może pomóc w zapobieganiu nadużyciom.

Zobacz też:  6 sposobów na efektywną organizację czasu

Kto może zgłosić utratę dowodu?

Utratę dowodu osobistego może zgłosić wyłącznie osoba, której dokument dotyczy, czyli jego właściciel. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest czynnością osobistą i wymaga zazwyczaj stawienia się osobiście w urzędzie gminy (lub miasta) właściwym dla miejsca zamieszkania. Właściciel dowodu powinien wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i złożyć go w urzędzie.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy osoba nie może osobiście zgłosić utraty dowodu z powodu poważnych przeszkód (na przykład z powodów zdrowotnych), warto skontaktować się z urzędem gminy w celu omówienia możliwych alternatywnych sposobów zgłoszenia utraty. W niektórych przypadkach, możliwe jest skorzystanie z upoważnienia innej osoby do dokonania takiego zgłoszenia, ale wymaga to spełnienia określonych wymogów prawnych oraz dostarczenia stosownych pełnomocnictw.

W przypadku dzieci i osób niepełnoletnich zgłoszenia utraty dowodu osobistego może dokonać rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli chodzi o procedury administracyjne, zawsze najlepiej jest bezpośrednio skontaktować się z właściwym urzędem lub konsulatem (w przypadku przebywania za granicą) w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji i wymagań dotyczących zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Kto może zastrzec dowód osobisty?

Zastrzeżenie dowodu osobistego, czyli oficjalne zgłoszenie jego utraty, kradzieży lub znalezienia, może dokonać osoba, której dowód dotyczy, czyli jego właściciel. Właściciel dowodu osobistego powinien jak najszybciej zgłosić jego utratę lub kradzież w odpowiednich instytucjach, aby zminimalizować ryzyko nadużycia tożsamości. Oto kto może zastrzec dowód osobisty i w jaki sposób to zrobić:

 1. Właściciel dowodu osobistego – osoba, której dowód został utracony, skradziony lub której tożsamość mogłaby być zagrożona w wyniku znalezienia dowodu przez nieuprawnione osoby. Właściciel powinien zgłosić utratę lub kradzież dowodu w najbliższym komisariacie policji oraz w urzędzie gminy, aby oficjalnie zastrzec dokument i rozpocząć procedurę wydania nowego dowodu.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku osób niepełnoletnich, to rodzice lub opiekunowie prawni mogą zastrzec dowód osobisty w imieniu dziecka. Należy to zrobić w podobny sposób, jak w przypadku dorosłych, czyli przez zgłoszenie w urzędzie gminy i na policji.

Ponadto, w Polsce istnieje możliwość skorzystania z systemu Obywatel, który umożliwia elektroniczne zastrzeżenie dowodu osobistego przez internet. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany lub inny sposób uwierzytelnienia, który pozwoli na zalogowanie się do systemu i dokonanie zastrzeżenia. Jest to wygodna opcja, pozwalająca na szybkie podjęcie działań w celu ochrony tożsamości.

Zastrzeżenie dowodu osobistego ma na celu ochronę przed nadużyciem tożsamości i umożliwia instytucjom takim jak banki czy urzędy administracji publicznej na szybką reakcję w przypadku próby wykorzystania zastrzeżonego dokumentu.

Co trzeba przygotować aby zgłosić zgubienie lub uszkodzenie dokumentu?

Aby zgłosić zgubienie lub uszkodzenie dowodu osobistego, potrzebne będzie przygotowanie kilku kluczowych informacji i dokumentów. Proces ten może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnej jurysdykcji i lokalnych wymogów, ale ogólnie rzecz biorąc, oto co zazwyczaj należy przygotować:

 1. Dowód tożsamości – jeśli zgłaszasz utratę dowodu osobistego, musisz być w stanie się zidentyfikować w urzędzie lub innym organie, do którego zgłaszasz tę okoliczność. Może to być paszport, prawo jazdy, karta pobytu, lub inny dokument tożsamości z Twoim zdjęciem.
 2. Zgłoszenie na policji (opcjonalnie) – w przypadku kradzieży dowodu osobistego zaleca się zgłoszenie tego faktu na policji. Potwierdzenie złożenia takiego zgłoszenia może być wymagane przez niektóre urzędy przy składaniu wniosku o nowy dowód.
 3. Formularz wniosku – w większości urzędów konieczne będzie wypełnienie specjalnego formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Formularze te są zazwyczaj dostępne w urzędzie lub na jego stronie internetowej.
 4. Zdjęcie do dokumentu – do wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego należy dołączyć aktualne zdjęcie spełniające wymogi urzędowe (zwykle wymagane jest zdjęcie biometryczne).
 5. Opłata za wydanie nowego dokumentu – zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wnioskowanie o wydanie nowego zazwyczaj wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Warto sprawdzić aktualną wysokość opłaty w urzędzie lub na jego stronie internetowej.
 6. Numer PESEL – podanie numeru PESEL jest wymagane przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty.
 7. Dokumenty dodatkowe – w niektórych przypadkach może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak akt urodzenia lub małżeństwa, szczególnie jeśli zgłaszający nie posiada innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zobacz też:  Allegro Lokalnie - co to jest i czym się różni od zwykłego Allegro?

Przed udaniem się do urzędu warto skontaktować się z nim telefonicznie lub sprawdzić na stronie internetowej, aby upewnić się, jakie dokładnie dokumenty i informacje są wymagane, a także czy można dokonać zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu online.

Ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu osobistego?

Stan na kwiecień 2023 roku – koszt wyrobienia nowego dowodu osobistego dla osoby dorosłej w Polsce wynosi 30 zł. Opłata ta dotyczy standardowej procedury wydania dowodu, bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z szybszą procedurą wydawania dokumentu lub innymi specyficznymi okolicznościami.

Dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia, wydanie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne.

Warto jednak pamiętać, że opłaty te mogą ulec zmianie, dlatego zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie internetowej odpowiedniego urzędu lub bezpośrednio w urzędzie gminy (miasta), gdzie będzie składany wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Urzędy mogą również oferować możliwość dokonania opłaty za pomocą różnych metod, w tym elektronicznie, co może być dodatkowo wygodne dla wnioskodawców.

Ile czeka się na nowy dowód osobisty?

Na wydanie nowego dowodu osobistego w Polsce zazwyczaj czeka się do 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku w urzędzie gminy lub miasta. Ten czas może się różnić w zależności od specyficznych okoliczności, takich jak obciążenie urzędu czy ewentualne opóźnienia w produkcji dokumentów.

Istnieje również możliwość, że w niektórych przypadkach dowód osobisty zostanie wydany szybciej, jednak 30 dni to standardowy, maksymalny termin, który urzędy mają na realizację wniosku. Po upływie tego czasu, wnioskodawca powinien być powiadomiony o możliwości odbioru nowego dokumentu.

Warto pamiętać, że proces może rozpocząć się od momentu złożenia kompletnego wniosku, co oznacza, że wszelkie niezbędne dokumenty oraz opłaty muszą być dostarczone urzędowi na początku procedury. W razie wątpliwości co do statusu wniosku o wydanie nowego dowodu, zaleca się kontakt z urzędem, w którym wniosek został złożony, aby uzyskać aktualne informacje dotyczące postępu w jego realizacji.

Zobacz też:  Jak napisać pierwsze CV? 9 przydatnych porad + 3 Wzory CV

Jakie są zagrożenia związane z zgubieniem dowodu osobistego?

Zgubienie dowodu osobistego niesie za sobą szereg zagrożeń, które mogą mieć poważne konsekwencje dla właściciela dokumentu. Największym obawą jest możliwość wykorzystania zgubionego dokumentu do celów nielegalnych, takich jak kradzież tożsamości. Osoba, która znajdzie lub przejmie zgubiony dowód, może próbować użyć go do otwarcia kont bankowych, zaciągnięcia kredytów lub dokonywania transakcji finansowych w imieniu właściciela dokumentu, co może prowadzić do zadłużenia lub problemów prawnych. Ponadto, zgubiony dowód może ułatwić nieuczciwym osobom dostęp do usług i umów, które wymagają potwierdzenia tożsamości, co może skutkować nieautoryzowanym korzystaniem z różnych usług. Zgubienie dowodu osobistego stwarza również ryzyko, że osobiste informacje właściciela mogą zostać wykorzystane w nielegalnym obrocie danych lub do celów oszustw internetowych. Dlatego też, niezwykle ważne jest szybkie zgłoszenie utraty dowodu w odpowiednich instytucjach, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia i chronić swoją tożsamość.

Co zrobić jak zgubię dowód osobisty za granicą?

Gdy zgubisz dowód osobisty będąc za granicą, postępowanie wymaga podjęcia określonych kroków, aby zaradzić sytuacji i zabezpieczyć swoją tożsamość. Oto co należy zrobić:

 1. Zgłoś utratę na policji – pierwszym krokiem jest zgłoszenie utraty lub kradzieży dowodu osobistego w najbliższym komisariacie policji. Zgłoszenie to jest ważne, ponieważ stanowi oficjalny dokument potwierdzający utratę dowodu, co może być potrzebne w dalszych procedurach.
 2. Skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą Polski – następnie należy skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej. Placówki te są w stanie udzielić wsparcia i informacji na temat dalszych kroków, a także pomóc w załatwieniu niezbędnych formalności związanych z utratą dokumentu.
 3. Wniosek o dokument zastępczy – w zależności od sytuacji, konsulat może wydać dokument zastępczy, który umożliwi powrót do Polski. Może to być Paszport Tymczasowy lub inny dokument podróży uznawany przez inne państwa.
 4. Ochrona przed nadużyciem tożsamości – po powrocie do Polski należy jak najszybciej zgłosić utratę dowodu osobistego w urzędzie gminy, aby unieważnić zgubiony dokument i zminimalizować ryzyko nadużycia tożsamości.
 5. Wniosek o nowy dowód osobisty – po powrocie do kraju należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Warto przygotować się na to, dostarczając odpowiednie dokumenty i zdjęcie do nowego dowodu.

Postępowanie po zgubieniu dowodu osobistego za granicą wymaga szybkiej reakcji i podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony swojej tożsamości oraz zapewnienia sobie możliwości bezpiecznego powrotu do kraju.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *