Jak zgłosić darowiznę? Formularz zgłoszenia darowizny

Jak zgłosić darowiznę? Formularz zgłoszenia darowizny

W przypadku otrzymania darowizny, niezależnie od tego, czy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, darowizna od rodziców, czy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, istotnym krokiem jest dokonanie zgłoszenia tej darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Proces ten wymaga użycia specjalnego druku, formularza podatkowego SD-Z2, który służy do zgłoszenia o nabyciu własności. Wartość otrzymanej darowizny, rodzaj i przedmiot darowizny, a także datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego należy precyzyjnie zaznaczyć w formularzu.

Prawidłowe wypełnienie i złożenie druku SD-Z2 w dowolnym urzędzie skarbowym nie tylko umożliwia skorzystanie ze zwolnień od zapłaty podatku, w przypadkach przewidzianych przez rozporządzenie ministra finansów, ale także pozwala na uniknięcie nieporozumień z naczelnikiem urzędu skarbowego. Dla wielu darowizna pieniężna lub nieruchomości to znaczące wsparcie finansowe, dlatego tak ważne jest, by każda darowizna została sporządzona z należytą starannością, co gwarantuje całkowite zwolnienie z podatku, jeśli wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Czym jest darowizna?

Darowizna to forma przekazania własności lub praw majątkowych od jednej osoby (darczyńcy) do drugiej (obdarowanego) bez oczekiwania zwrotu lub równoważnej wartości. Jest to zatem jednostronna czynność prawna, która zazwyczaj wymaga zgody obu stron: osoby, która daruje, i osoby, która przyjmuje darowiznę. Darowizny mogą przyjmować różne formy, w tym przekazywanie pieniędzy, nieruchomości, akcji, ubrań, jedzenia czy usług.

W wielu jurysdykcjach darowizny są regulowane prawnie, a ich warunki i skutki mogą różnić się w zależności od wartości darowizny, stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym, a także od celu darowizny. Na przykład, darowizny na cele charytatywne mogą być podlegać ulgom podatkowym. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy większych darowiznach, może być wymagane sporządzenie odpowiednich dokumentów prawnych, takich jak umowa darowizny, aby transakcja była ważna i aby chronić prawa obu stron.

Co może być przedmiotem darowizny?

Przedmiotem darowizny może być niemal każdy rodzaj majątku lub praw majątkowych, o ile jest możliwe ich przeniesienie na inną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oto niektóre z najczęstszych przykładów:

 • Pieniądze – najczęstsza forma darowizny; przekazanie określonej kwoty pieniężnej od darczyńcy do obdarowanego.
 • Nieruchomości – mieszkania, domy, działki budowlane czy grunty rolne mogą być przedmiotem darowizny. W przypadku nieruchomości darowizna wymaga formy aktu notarialnego.
 • Ruchomości – samochody, meble, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki, biżuteria itp. W zależności od wartości ruchomości i wymogów lokalnego prawa, darowizna może wymagać sporządzenia umowy w formie pisemnej lub nawet aktu notarialnego.
 • Papiery wartościowe – akcje, obligacje, udziały w spółkach czy inne instrumenty finansowe mogą być przekazywane jako darowizny.
 • Prawa majątkowe – prawa autorskie, patenty, znaki towarowe czy licencje mogą być również przedmiotem darowizny. W takim przypadku konieczne może być dokonanie odpowiednich wpisów w rejestrach praw własności intelektualnej.
 • Wierzytelności – darczyńca może przekazać obdarowanemu prawo do żądania od innej osoby pewnych świadczeń, na przykład długu.
 • Udziały w spółkach – udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcje spółek akcyjnych mogą być darowane, co wiąże się z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w dokumentach spółki.
 • Zbiory – kolekcje, takie jak zbiory monet, znaczków, dzieł sztuki, mogą być również przedmiotem darowizny.
 • Inne prawa – na przykład prawo do korzystania z nieruchomości (użytkowanie, dzierżawa) czy prawo do emerytury lub renty.
Zobacz też:  Ile można zarobić na YouTube? Ile płaci YouTube?

Przy darowaniu określonych rodzajów majątku, zwłaszcza nieruchomości czy pojazdów, mogą być wymagane dodatkowe formalności, takie jak wpis do odpowiedniego rejestru, zawiadomienie odpowiednich urzędów czy spłata zobowiązań podatkowych. Ważne jest, aby przed dokonaniem darowizny upewnić się, że spełnione są wszystkie wymagane przepisami warunki, a sama darowizna jest dokonana zgodnie z obowiązującym prawem.

Od kogo możemy dostać darowiznę?

Darowiznę możemy otrzymać praktycznie od każdego: od osób fizycznych, firm, organizacji, a nawet od instytucji publicznych czy fundacji. Najczęściej darowizny pochodzą od:

 • Członków rodziny i przyjaciół – to najczęstsze źródło darowizn, szczególnie w kontekście przekazywania majątku, nieruchomości czy sum pieniężnych w ramach wsparcia finansowego lub w celach sukcesyjnych.
 • Pracodawców – mogą oferować darowizny w formie bonusów, nagród, czy też wsparcia materialnego czy finansowego w ramach programów motywacyjnych czy socjalnych.
 • Organizacji charytatywnych i fundacji – udzielają darowizn na rzecz osób fizycznych lub innych organizacji, często w formie pomocy materialnej, finansowej czy usługowej, aby wspierać różne cele społeczne, edukacyjne czy zdrowotne.
 • Firm i korporacji – w ramach swojej działalności CSR (Corporate Social Responsibility – Odpowiedzialność Społeczna Biznesu) mogą przekazywać darowizny na rzecz osób fizycznych, organizacji non-profit, szkół, szpitali itp., aby wspierać różnorodne projekty społeczne i środowiskowe.
 • Instytucji publicznych – takich jak urzędy miast, gminy czy ministerstwa, które mogą realizować programy wsparcia dla określonych grup społecznych lub inicjatyw, przekazując darowizny w formie dotacji, grantów czy pomocy materialnej.

Darowizna może być dokonana bezpośrednio pomiędzy stronami lub poprzez pośredników, takich jak kancelarie prawne, notariusze czy organizacje pośredniczące. Warto pamiętać, że w zależności od kraju i lokalnych przepisów, na niektóre darowizny mogą nałożone być obowiązki podatkowe, a w przypadku większych wartości może być wymagane sporządzenie odpowiedniej dokumentacji prawnej.

Ile wynosi podatek od darowizny?

W Polsce podatek od darowizny regulowany jest przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. Stawki podatkowe oraz zwolnienia zależą od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz od wartości darowizny. Istnieją trzy grupy podatkowe:

 1. Grupa I – obejmuje najbliższą rodzinę: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę. Dla tej grupy obowiązują następujące progi zwolnienia od podatku (stan na rok 2023):
  • do kwoty 9 637 PLN – podatek nie jest pobierany,
  • darowizny przekraczające te kwoty podlegają opodatkowaniu w zależności od wartości darowizny, z progresywną skalą podatkową.
 2. Grupa II – obejmuje dalszą rodzinę: zstępnych rodzeństwa (siostrzeńców, bratanków), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujków), małżonków rodzeństwa, małżonków dzieci, oraz osoby im przysposabiające. Dla tej grupy kwoty wolne od podatku są niższe, a stawki podatkowe wyższe niż w grupie I.
 3. Grupa III – wszystkie inne osoby, które nie są wliczane do grupy I i II. W tej grupie kwoty wolne od podatku są najniższe, a stawki podatkowe najwyższe.
Zobacz też:  Dobry współczynnik konwersji - czym jest i jak go obliczyć?

Stawki podatkowe dla darowizn (i spadków) w zależności od grupy podatkowej wynoszą:

 • Dla grupy I: od 3% do 12%,
 • Dla grupy II: od 7% do 16%,
 • Dla grupy III: od 12% do 20%.

Warto pamiętać, że istnieją pewne zwolnienia od podatku od darowizn. Na przykład, darowizny między najbliższymi członkami rodziny (grupa I) do określonych limitów są zwolnione z podatku, pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia w urzędzie skarbowym w określonym terminie. Limit zwolnienia zależy od stopnia pokrewieństwa i aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych.

Zaleca się konsultację z doradcą podatkowym lub bezpośrednio z urzędem skarbowym w celu uzyskania szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących podatku od darowizn, gdyż przepisy mogą ulegać zmianom.

Jak zgłosić darowiznę?

Kiedy i gdzie musimy zgłosić darowiznę?

W Polsce obowiązek zgłoszenia darowizny oraz ewentualne opłacenie podatku od darowizn regulowane są przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. Procedura zgłoszenia darowizny wygląda następująco:

Kiedy zgłosić darowiznę?

Obdarowany (osoba otrzymująca darowiznę) ma obowiązek zgłosić fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Jest to niezbędne do ustalenia, czy darowizna podlega opodatkowaniu, oraz do obliczenia ewentualnego podatku należnego.

Gdzie zgłosić darowiznę?

Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Do zgłoszenia używa się formularza SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych).

Jakie informacje należy podać?

W formularzu SD-Z2 należy podać między innymi:

 • Dane darczyńcy i obdarowanego,
 • Rodzaj i wartość nabytej rzeczy lub prawa majątkowego,
 • Informacje niezbędne do ustalenia, czy transakcja podlega opodatkowaniu oraz do obliczenia wysokości podatku (w tym stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym).

Zwolnienia z obowiązku zgłaszania

Niektóre darowizny między najbliższymi członkami rodziny (grupa I) są zwolnione z obowiązku zgłaszania, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza określonych limitów. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy jednak spełnić określone warunki, takie jak złożenie oświadczenia w formularzu SD-Z2.

Zobacz też:  Jak dodać firmę do Google Maps? Profil firmy w Google

Podatek od darowizny

Jeśli darowizna podlega opodatkowaniu, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Deklaracja podatkowa składana jest na formularzu SD-3.

Ważne uwagi

 • W przypadku darowizn o wysokiej wartości lub w sytuacjach, które mogą budzić wątpliwości co do zastosowania przepisów, zaleca się skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego.
 • Przepisy podatkowe mogą ulegać zmianom, dlatego warto być na bieżąco z aktualnymi regulacjami dotyczącymi podatku od darowizn.

Zgłoszenie darowizny i ewentualna zapłata podatku są ważne nie tylko dla spełnienia obowiązków prawnych, ale także dla uniknięcia ewentualnych problemów z urzędem skarbowym w przyszłości.

Jak zgłosić darowiznę online?

W Polsce zgłoszenie darowizny oraz ewentualne zobowiązania podatkowe można realizować online, korzystając z platformy e-Urząd Skarbowy, która jest dostępna dla podatników przez Internet. Proces ten został znacznie uproszczony dzięki cyfryzacji usług skarbowych. Oto kroki, które należy podjąć, aby zgłosić darowiznę online:

1. Zaloguj się na e-Urząd Skarbowy

Musisz zalogować się do systemu e-Urząd Skarbowy poprzez stronę podatki.gov.pl. Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub za pomocą danych do logowania z usługi e-bankingowej, która wspiera system logowania eGO.

2. Wybierz odpowiedni formularz

Po zalogowaniu się, wyszukaj formularz dotyczący podatku od spadków i darowizn. Dla zgłoszenia darowizny należy wypełnić formularz SD-Z2 (dla zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych). Jeśli jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny, będziesz musiał również wypełnić i złożyć deklarację podatkową SD-3.

3. Wypełnij formularz SD-Z2

W formularzu SD-Z2 należy podać informacje o darczyńcy i obdarowanym, a także szczegółowe informacje o darowiznie, takie jak jej rodzaj, wartość oraz datę otrzymania. Należy również określić stopień pokrewieństwa lub powinowactwa między darczyńcą a obdarowanym, co ma wpływ na ewentualne zwolnienia podatkowe.

4. Złóż deklarację SD-3, jeśli wymagane

Jeżeli po analizie stwierdzisz, że darowizna podlega opodatkowaniu, należy dodatkowo wypełnić i złożyć deklarację SD-3, podając szczegółowe informacje o podatku należnym. W deklaracji należy uwzględnić kwotę podatku do zapłaty, wyliczoną na podstawie obowiązujących stawek podatkowych dla odpowiedniej grupy podatkowej.

5. Złóż formularze

Po wypełnieniu formularzy SD-Z2 i ewentualnie SD-3, należy je złożyć elektronicznie poprzez platformę e-Urząd Skarbowy. System automatycznie przekaże zgłoszenie do odpowiedniego urzędu skarbowego.

6. Oczekuj na potwierdzenie

Po złożeniu formularzy online, oczekuj na elektroniczne potwierdzenie ich przyjęcia przez urząd skarbowy. W przypadku konieczności dokonania zapłaty podatku, otrzymasz również informacje o sposobie i terminie zapłaty.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *